Control Rack Croppped

Neutron and Gamma Monitoring

Our BNCT control system enables direct measurement of Neutron and Gamma flux generated by the source. Very tightly integrated software and hardware forms the backbone of the safety and dosimetry system.

 • Counts Neutrons and Gammas and converts to delivered dose.
 • High speed - up to 200 million counts per second.
 • Built-in high voltage output and monitoring up to +/-2kV.
 • Support for up to 8 separate detectors all with simultaneous monitoring.
 • Customizable pre-amplifier for pulse shaping and baseline restoration.

Proton Flux Monitoring

In addition to Neutron monitoring, our BNCT systems can also monitor Proton flux and use real-time interlocks to check against expected and observed Neutron yields to catch a wide variety of potentially dangerous situations before they happen.

 • Real-time Proton beam current and position monitoring.
 • Fast response - from 10Hz to 100kHz data rate.
 • Supports single or quadrant detectors with positional information.
 • Sync with Neutron detection system to map Neutron/Proton yield accurately.
 • Integrated high voltage for electron suppression rings.

Trải Nghiệm Người Dùng Phòng Điều Khiển

CM100 là một đồng hồ đo liều đếm phụ thuận tiện với bảng điều khiển tích hợp. CM100 đã mở đường cho các bảng điều khiển cao cấp khác và tiếp tục xuất sắc với mỗi lần lặp lại.

 • Màn hình cảm ứng và nút vật lý
 • Chìa khóa chuyển mạch cho xác thực cứng cùng với xác minh phần mềm
 • Chỉ báo liều có thể nghe và cấu hình được
 • Dừng khẩn cấp với các relay có thể cấu hình cho quy trình làm việc linh hoạt
 • Dự phòng pin với thời gian chạy lên đến 1 giờ

Gói Phần Mềm Hiện Đại

 • Dựa vào Hệ điều hành thời gian thực QNX để có hiệu suất và ổn định tuyệt vời
 • Thu thập dữ liệu và kiểm soát đáng tin cậy với API JSON HTTP/Websocket
 • Nhập/xuất toàn diện thông qua máy chủ EPICS nhúng, mạnh mẽ
 • Giao diện người dùng trang web tiên tiến để trực quan hóa dữ liệu và cấu hình
 • Khả năng phát hiện mạng nâng cao bằng cách sử dụng Universal Plug and Play