IX256 - 256-Channel Charge Integrating Electrometer with HV Power Supply

The IX256 is the latest high-density electrometer Pyramid has to offer. It packs 256s channels of inputs in a very dense package, offering unapparelled channel density for customers seeking efficient use of space and minimal cabling.

Features

 • 256 Independent low current input channels.
 • 1pA to 50µA current input range.
 • Selectable integration frequencies from 1Hz to 10kHz.
 • Data rates up to 2,000 samples per second.
 • Flexible and customizable "mezzanine" with additional high speed current inputs.
 • Integrated high voltage power supply up to +/-3000V.

Applications

 • Pencil Beam Scanning Proton Therapy
 • Detector Imaging Arrays

Gói Phần Mềm Hiện Đại

 • Dựa vào Hệ điều hành thời gian thực QNX để có hiệu suất và ổn định tuyệt vời
 • Thu thập dữ liệu và kiểm soát đáng tin cậy với API JSON HTTP/Websocket
 • Nhập/xuất toàn diện thông qua máy chủ EPICS nhúng, mạnh mẽ
 • Giao diện người dùng trang web tiên tiến để trực quan hóa dữ liệu và cấu hình
 • Khả năng phát hiện mạng nâng cao bằng cách sử dụng Universal Plug and Play

Related Products